Privacy


Privacy Statement Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Inleiding
Bartiméus Sonneheerdt vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen dan ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt je hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Persoonsgegevens en andere data worden verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. De gegevensverwerkingen zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, leden en kopers verstrekte persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s) van VBS.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding is bij de Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen onder meldingsnummer m1638841. 

Vastlegging en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening, wanneer u een donateur wordt of bent of als vrijwilliger aan activiteiten van VBS deelneemt, legt VBS gegevens vast VBS gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken, fondsenwerving en haar overige dienstverlening uit te voeren. Daarnaast worden gegevens van donateurs en vrijwilligers gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van VBS. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij VBS hier wettelijk toe wordt verplicht.

VBS verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikmaakt van onze website en/of, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een motivatie voor je actie, reden donatie of een bericht in het contactformulier
 • Adresgegevens
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Uw donatiereden

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u te kunnen bedanken voor uw actie en/of donatie;
 • Om uw donatie te verwerken, beheren en aan u te bevestigen;
 • Om uw inschrijving als vrijwilliger/actievoerder te verwerken;
 • Om donateurs, actievoerders, vrijwilligers en andere belangstellenden te informeren over activiteiten, projecten of producten van VBS;
 • Om u (telefonisch) te informeren over donatiemogelijkheden aan VBS;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (o.a. over campagnes en resultaten);
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.


Recht op inzage, correctie, verwijderen en blokkeren
U heeft recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Indien u geen prijs stelt op informatie van VBS, kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, t.a.v. Donateursservice, Postbus 999, 3700 AZ Zeist of per e-mail: info@steunbartimeus.nl. 

VBS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
VBS maakt bij deze website gebruik van cookies als u de website bezoekt. Voor meer informatie daarover zie Cookie policy.

Beveiliging
VBS draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Links
Op de websites van VBS zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. VBS kan echter geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. Wij hebben ook geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen. U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

 

Internet Explorer

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Internet Explorer

Bekijk details

Firefox

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Firefox

Bekijk details

Chrome

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Chrome

Bekijk details

Safari

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Safari

Bekijk details


Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VBS, dan kunt u deze richten aan: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, t.a.v. Donateursservice, Postbus 999, 3700 AZ Zeist, 030 69 35 050 of per e-mail: info@steunbartimeus.nl.


Wijziging van Privacy Statement
VBS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. VBS  adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

juli 2017

 

Deze website van Bartiméus Sonneheerdt is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V.